Student- och doktorandombud

Vad är och vad gör ett student- och doktorandombud?

Halmstad studentkår har två Student- och doktorandombud som arbetar med rättsliga studentfrågor vid Högskolan i Halmstad. Det kan innefatta allt från att tentamensresultatet kommer för sent till att en student känner sig orättvist behandlad. Våra ombud har tystnadsplikt vilket innebär att de inte driver ditt ärenden om du själv inte vill det, du som student- eller doktorand är alltid anonym.

När och varför ska jag kontakta student- och doktorandombudet?

Du kan kontakta student- och doktorandombudet när du upplever ett problem som berör din utbildning eller din studiesituation. Problemet kan vara att du inte anser dig ha blivit rättvist behandlad, att du misstänker att någon av de regler som finns kring att ge kurser inte följts eller om du anser att din utbildning brister i kvalitet av någon anledning.
När du kontaktar student- och doktorandombudet kan du först och främst få hjälp med att veta hur det egentligen ligger till i ditt fall, om du har blivit behandlad på rätt sätt. Vid de fall att du som student eller doktorand har blivit felbehandlad hjälper ombudet dig att föra din talan och få rätt till det du ska ha rätt till. Student- och doktorandombudet kan också vara den person som för kontakten med högskolan i det fall du själv inte vill kontakta lärare eller kursansvarig.

Problem? Så här gör du:

1. Prata med ansvarig föreläsare
Börja alltid med att prata med ansvarig lärare eller kursansvarig om problemet. Detta brukar lösa de flesta problem.

2. Kontakta kursansvarig eller utbildningsansvarig
Om det inte fungerar att prata med ansvarig föreläsare, eller om det är så att föreläsaren själv är problemet, kontakta kursansvarig eller studierektor.

3. Kontakta studentombudet
Om inget av ovanstående två steg hjälper, eller om du känner att du inte själv vill kontakta ansvariga för kursen – kontakta studentombudet!

Varför är det viktigt att kontakta studentombudet?

Genom att vända sig till studentombudet med frågor och problem får studentkåren ett underlag för att driva på för förändring och förbättring mot högskolan. De frågor och problem som du som studerar- och doktorand tar upp, för studentkåren vidare i olika möten med ansvariga personer på högskolan. Kontaktuppgifter till studentombudet hittar du på vår kontaktsida.

Vanliga frågor och svar

Svar på alla tänkbara frågor finns enkelt att hitta på Högskolans hemsida, under fliken som heter ”Studenternas regelbok” nedan finner ni en snabbguide bland vanligt förekommande frågor.

 • 1. Hur gör jag om jag känner mig diskriminerad?

  Enligt diskrimineringslagen har högskolan skyldighet att utreda ett fall där en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, könstillhörighet, ålder samt trakasserier av sexuell natur. Om du skulle uppleva att du blir diskriminerad kan du anmäla det direkt till högskolan via någon personal du har förtroende för, studerandeavdelningen, skriftligt till rektor eller be Studentkårens ombud att hjälpa dig med en anmälan.

 • 2. Hur får en examination se ut?

  Det finns inga nationella regler för hur en examination ska eller får vara konstruerad. Det är fritt fram för examinatorn (läraren som är särskilt utsedd att bestämma betyg), att bestämma detaljerna kring examinationen. Dock måste examinationsformen/-erna vara publicerade i kursplanen som är ett juridiskt bindande dokument, och examinatorn måste följa det som står i kursplanen. Det är inte tillåtet att skriva att examination sker antigen genom det ena eller det andra. Det ska stå klart för studenten vilken/vilka examinationsform/er som tillämpas i kursen.

 • 3. Hur lång tid har en examinator på sig att rätta en tentamen?

  Tentamensresultat skall anslås senast tre veckor efter tentamenstillfället, dock senast två veckor före omtentamen. Med tre veckor avses alltid minst 15 arbetsdagar (som första arbetsdag räknas första arbetsdag efter tentamen). Tentamensresultat skall snarast inrapporteras till servicecenter. Resultatet anslås i Studentportalen.

 • 4. Vad gör jag om jag är missnöjd med betyget?

  Ett betyg kan aldrig överklagas enligt högskolelagen. Däremot om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av ett stavfel, räknefel eller liknande förbiseende, får beslutet rättas av examinatorn såväl till fördel som till nackdel för studenten. Om en sänkning av betyget skulle vara aktuell bör studenten ges möjlighet att yttra sig i frågan. Ha för vana att alltid ta ut en kopia av din tentamen då eventuell oriktighet är lättare att påvisa om originalet inte är utkvitterat.

 • 5. Hur många tentamenstillfällen har jag rätt till?

  Efter varje ordinarie tentamen följer två omtentamenstillfällen. Om ytterligare tillfällen krävs 
måste studenten vara beredd att tentera enligt ev. ny eller förändrad kursplan, det sammanlagda antalet tentor måste alltid uppgå till minst fem. Detta gäller antalet utnyttjade tentamenstillfällen och inte antalet erbjudna. Kursansvarig lärare har dock rätt att ge ett extra tentamenstillfälle om särskilda skäl föreligger och examinator så godkänner. Vill examinator begränsa antalet tentamenstillfällen måste detta ske i kursplan och vara motiverat av resursskäl, dock minst fem tillfällen.

 • 6. Vad gäller om en lärare ändrar schemat?

  Schema bör vara klart senast fyra veckor före kursstart. Obligatoriska moment ska vara tydliga i schemat och överensstämma med kursplanen. De obligatoriska momenten får inte byta datum under kursens gång men läraren har rätt att flytta enskilda föreläsningar.

 • 7. Vad är ett obligatoriskt moment?

  När det i en kursplan ställs krav på deltagande i ett utbildningsmoment för att studenten ska kunna godkännas på kursen, är detta obligatoriska moment en del av examinationen. Det obligatoriska momentet måste alltså stå beskrivet i kursplanen. I regel ska en student få delta i tentamen trots att alla obligatoriska moment inte är genomförda dock ska dessa genomföras för ett slutgiltigt betyg.

 • 8. Vad gäller vid handledning av uppsats?

  Du som student har rätt till handledning under pågående uppsats eller examenskurs, detta regleras av resurstillgången. Efter avslutad uppsats eller examenskurs så finns det inga lokala bestämmelser som ger studenter rätt till ytterligare handledning utan detta varierar från sektion till sektion. Detta är ett ärende som vi arbetar med.

 • 9. Vad gör jag om jag blir sjuk under studietiden?

  Om du är sjukskriven så har inte högskolan några skyldigheter att pausa kurser eller låta dig som student ta igen det vid ett senare tillfälle utan du får göra det nästa gång kursen erbjuds om inget annat bestäms mellan student och högskola. Du kan anmäla längre sjukdom till CSN och försäkringskassan för att behålla ditt studiemedel under sjukperioden.

 • 10. Vart vänder jag mig om jag har en funktionsnedsättning?

  Vänd dig i första hand till Högskolans samordnare för funktionshindrade studenter. Du finner kontaktuppgifter till samordnaren via sidan “Student med funktionshinder” på Högskolans webbplats.


 • Bra dokument att känna till

  Lokala bestämmelser för examination och övriga lokala bestämmelser

  Riktlinjer för huvudhandledare och biträdande handledare i utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstads student- och doktorandombud


Stephanie Gellberg

Hej,
Jag heter Stephanie Gellberg, är 25 år och studerar första året till sjuksköterska. Jag har mina rötter från Malmö men bor nu här i Halmstad.
Jag ser fram emot att kunna lära mig om våra rättigheter/skyldigheter som student- och doktorandombud och hjälpa andra på vägen. Hör av er om ni behöver hjälp eller bara undrar något om er studietid på högskolan.


Amandus Carlenfors

Hej,
jag heter Amandus Carlenfors och är 32 år gammal/ung och studerar andra året på Civilekonomprogrammet. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och pendlar därifrån till Halmstad.
Jag har alltid tyckt att det varit roligt och viktigt att hjälpa andra människor det var därför som jag sökte förtroendeuppdraget som Student- och doktorandombud. I min roll som ombud så vill jag hjälpa studenten att få den bästa möjliga utbildningen och Högskolan att bli den bästa möjliga Högskolan.