Student- och doktorandombud

Vad kan student- och doktorandombudet hjälpa till med?

Student- och doktorandombudet är en gratis tjänst som erbjuds av Halmstad Studentkår för alla studenter på Högskolan i Halmstad, medlemmar såväl som icke-medlemmar. Ombudet kan du vända dig till med flera olika sorters frågor gällande dina rättigheter som student, som till exempel orättvis behandling eller regler och bestämmelser gällande tentamen och läroplan.

Sekretess

Ombudet har tystnadsplikt och du som student har rätt att vara anonym. Ombudet startar bara ett ärende om du själv vill det.

När och varför ska jag kontakta student- och doktorandombudet?

Ingen fråga är för stor eller för liten. Du kan be om hjälp med att förmedla kontakt med någon på högskolan, medla på ett möte eller bli företrädd i ditt ärende om du inte känner dig bekväm med att driva det själv. Om det till exempel gäller en känslig fråga eller du inte känner dig säker på dina rättigheter och skyldigheter, alternativt om du bara vill vara anonym, så kan ombudet hjälpa dig. Du kan också kontakta ombudet angående frågor om fysisk eller psykosocial arbetsmiljö på högskolan. Ombudets mål är att säkerställa att dina rättigheter som student är skyddade. Längst ner på sidan hittar du vanliga frågor och svar.

Varför är det viktigt att kontakta studentombudet?

Genom att vända dig till ombudet med frågor och problem får studentkåren ett underlag för att driva på för förändring och förbättring mot högskolan. De frågor och problem som du som student eller doktorand tar upp för studentkåren vidare i olika möten med ansvariga personer på högskolan.

Problem? Gör såhär:

1. Prata med ansvarig föreläsare
Börja alltid med att prata med ansvarig lärare eller kursansvarig om problemet. Detta brukar lösa de flesta problem.

2. Kontakta kursansvarig eller utbildningsansvarig
Om det inte fungerar att prata med ansvarig föreläsare, eller om det är så att föreläsaren själv är problemet, kontakta kursansvarig eller studierektor.

3. Kontakta studentombudet
Om inget av ovanstående två steg hjälper, eller om du känner att du inte själv vill kontakta ansvariga för kursen – kontakta studentombudet! Denna kan då öppna ett ärende där ni gemensamt kan komma fram till en lösning.

Vad är ett ärende?

Ett ärende är när en eller flera studenter kontaktar ombuden för att få hjälp. Det kan till exempel beröra en enskild student, kurs, ett helt program eller studenter på en hel utbildning. Det kan handla om att studenterna behöver rådgivning, har specifika frågor, vill veta vad de har för rättigheter och skyldigheter i specifika situationer eller att studenterna har hamnat i en situation som gör att de väljer att ta hjälp av ombudet. Exempel på ärenden är sent rättade tentamen, konflikter med handledaren vid uppsatsskrivning, scheman som inte publiceras inom utsatt tid, diskriminering, kursplaner som inte följs m.m.

Hur fungerar ärendehanteringen?

När studenterna kontaktar ombuden görs det vanligtvis via mejl eller att studenterna kommer till Halmstad Studentkårs kontor som finns i glasgången på campus.
Ombuden gör en bedömning om ett ärende kan påbörjas och drivas. I vissa fall när det är frågor som inte berör ombudens arbetsområde, till exempel “Kan anmälan till årets nollning göras hos er?” räknas inte det som ett ärende. Det finns en mängd olika tillvägagångssätt att lösa ett ärende, beroende vilken typ av ärende det är och vilka som är involverade. Vanligtvis kontaktas de berörda personerna och ombuden har en medlande roll mellan student och högskola.

Ombudet kan informera dig om dina rättigheter samt förklara och tolka dem åt dig. Ombudet jobbar ständigt med att förbättra riktlinjer tillsammans med Högskolan med utgångspunkten de regler som finns tillämpas på alla studenter, och kan därmed inte kritisera lärare för att de följer riktlinjerna. Ombudet tar gärna emot alla former av kritik gentemot Högskolan, men ärenden av subjektiva åsikter om lärares personlighet tas normalt sett inte vidare om det inte påvisar en större problematik.

Alla avslutade ärenden skrivs in i en studentärendemall som skrivs in av ombudet och används som underlag för statistiken som sammanställs för varje höst- och vårtermin. I studentärendemallen antecknas datum då studenten kontaktade ombuden, vilken akademi studenten tillhör, vilket program studenten läser och om det gäller en specifik kurs. Vad ärendet gäller och hur ärendet har hanterats antecknas. Alla studenter är som tidigare nämnt anonyma och inga namn på studenter antecknas.

Vanliga frågor och svar

 • 1. Hur gör jag om jag känner mig diskriminerad?

  Enligt diskrimineringslagen har högskolan skyldighet att utreda ett fall där en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, könstillhörighet, ålder samt trakasserier av sexuell natur. Om du skulle uppleva att du blir diskriminerad kan du anmäla det direkt till högskolan via någon personal du har förtroende för, studerandeavdelningen, skriftligt till rektor eller be Studentkårens ombud att hjälpa dig med en anmälan.

 • 2. Hur får en examination se ut?

  Det finns inga nationella regler för hur en examination ska eller får vara konstruerad. Det är fritt fram för examinatorn (läraren som är särskilt utsedd att bestämma betyg), att bestämma detaljerna kring examinationen. Dock måste examinationsformen/-erna vara publicerade i kursplanen som är ett juridiskt bindande dokument, och examinatorn måste följa det som står i kursplanen. Det är inte tillåtet att skriva att examination sker antigen genom det ena eller det andra. Det ska stå klart för studenten vilken/vilka examinationsform/er som tillämpas i kursen.

 • 3. Hur lång tid har en examinator på sig att rätta en tentamen?

  Tentamensresultat skall anslås senast tre veckor efter tentamenstillfället, dock senast två veckor före omtentamen. Med tre veckor avses alltid minst 15 arbetsdagar (som första arbetsdag räknas första arbetsdag efter tentamen). Tentamensresultat skall snarast inrapporteras till servicecenter. Resultatet anslås i Studentportalen.

 • 4. Vad gör jag om jag är missnöjd med betyget?

  Ett betyg kan aldrig överklagas enligt högskolelagen. Däremot om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av ett stavfel, räknefel eller liknande förbiseende, får beslutet rättas av examinatorn såväl till fördel som till nackdel för studenten. Om en sänkning av betyget skulle vara aktuell bör studenten ges möjlighet att yttra sig i frågan. Ha för vana att alltid ta ut en kopia av din tentamen då eventuell oriktighet är lättare att påvisa om originalet inte är utkvitterat.

 • 5. Hur många tentamenstillfällen har jag rätt till?

  Efter varje ordinarie tentamen följer två omtentamenstillfällen. Om ytterligare tillfällen krävs 
måste studenten vara beredd att tentera enligt ev. ny eller förändrad kursplan, det sammanlagda antalet tentor måste alltid uppgå till minst fem. Detta gäller antalet utnyttjade tentamenstillfällen och inte antalet erbjudna. Kursansvarig lärare har dock rätt att ge ett extra tentamenstillfälle om särskilda skäl föreligger och examinator så godkänner. Vill examinator begränsa antalet tentamenstillfällen måste detta ske i kursplan och vara motiverat av resursskäl, dock minst fem tillfällen.

 • 6. Vad gäller om en lärare ändrar schemat?

  Schema bör vara klart senast fyra veckor före kursstart. Obligatoriska moment ska vara tydliga i schemat och överensstämma med kursplanen. De obligatoriska momenten får inte byta datum under kursens gång men läraren har rätt att flytta enskilda föreläsningar.

 • 7. Vad är ett obligatoriskt moment?

  När det i en kursplan ställs krav på deltagande i ett utbildningsmoment för att studenten ska kunna godkännas på kursen, är detta obligatoriska moment en del av examinationen. Det obligatoriska momentet måste alltså stå beskrivet i kursplanen. I regel ska en student få delta i tentamen trots att alla obligatoriska moment inte är genomförda dock ska dessa genomföras för ett slutgiltigt betyg.

 • 8. Vad gäller vid handledning av uppsats?

  Du som student har rätt till handledning under pågående uppsats eller examenskurs, detta regleras av resurstillgången. Efter avslutad uppsats eller examenskurs så finns det inga lokala bestämmelser som ger studenter rätt till ytterligare handledning utan detta varierar från sektion till sektion. Detta är ett ärende som vi arbetar med.

 • 9. Vad gör jag om jag blir sjuk under studietiden?

  Om du är sjukskriven så har inte högskolan några skyldigheter att pausa kurser eller låta dig som student ta igen det vid ett senare tillfälle utan du får göra det nästa gång kursen erbjuds om inget annat bestäms mellan student och högskola. Du kan anmäla längre sjukdom till CSN och försäkringskassan för att behålla ditt studiemedel under sjukperioden.

 • 10. Vart vänder jag mig om jag har en funktionsnedsättning?

  Vänd dig i första hand till Högskolans samordnare för funktionshindrade studenter. Du finner kontaktuppgifter till samordnaren via sidan “Student med funktionshinder” på Högskolans webbplats.


 • Bra dokument att känna till

  Här hittar du ett dokument som heter “Studieadministrativa bestämmelser” där du hittar information om de vanligaste ärendena.

Högskolan i Halmstads student- och doktorandombud

Deniz Kruuse

Vill du träffa student- och doktorandombudet?
Fyll i ett formulär och boka en tid.

Är du doktorand?
Då kan det vara bra att läsa SULFs starter kit för doktorander, Högskolans doktorandguide eller maila mig dina frågor.