Utbildningsbevakning

Vart vänder jag mig om jag känner mig orättvist behandlad av en lärare?
Hur vet jag att högskolan arbetar på rätt sätt för att jag ska få ut så mycket som möjligt av mina studier?
Hur kan jag själv påverka min utbildning?

Vad innebär utbildningsbevakning?

Halmstad studentkårs huvuduppdrag är att bevaka Högskolan i Halmstads alla utbildningar. Utbildningsbevakning innebär främst att jobba för att utveckla utbildning vid högskolan till det bättre för lärosätets alla studenter och doktorander.

Som enskild student är kursutvärderingen det starkaste verktyget att påverka sin studietid. Det bidrar även till ett underlag som Studentkåren och Studentrepresentanterna kan använda vid påverkansarbetet mot högskolan.

Hur jobbar Studentkåren med utbildningsbevakning?

Halmstad studentkår jobbar både nationellt och lokalt med utbildningsbevakning.
Genom paraplyorganisationen Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) jobbar studentkåren långsiktigt genom att bland annat driva frågor som att alla lärare ska ha pedagogisk utbildning, eller att alla bra lärare ska belönas för sitt pedagogiska arbete. Lokalt arbetar studentkåren direkt mot högskolan genom de platser Studentkårens ordförande innehar som studentrepresentant i rektors ledningsråd, rektors beslutsmöten, forskning- och utbildningnämnden, kvalitetsrådet och Högskolestyrelsen.

Nämnder och råd

Studentkåren arbetar även med utbildningsbevakning genom studentrepresentanterna. Bland annat genom posterna i:

 • Högskolestyrelsen

  (3 representanter; 2 studentrepresentanter samt ordförande i studentkåren)
  Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för högskolans verksamhet. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre representanter och studentkåren utser tre representanter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Här fattas de stora övergripande besluten som rör hela lärosätet.

 • Forsknings- och utbildningsnämnden

  (4 representanter; 2 studentrepresentanter, 1 doktorand samt ordförande i studentkåren)
  Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grund-,avancerad och forskarnivå. Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning. FUN ansvarar för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån av högskolestyrelsen/rektor beslutade strategier. Studenternas röst är viktig här då besluten som fattas rör utbildningen på hela lärosätet.

 • Forskarutbildningsutskottet

  (2 doktorander)
  Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad. Utskottet fokuserar bland annat på information till och uppföljning av de forskarstuderande och handledarnas kompetens, samt relationer mellan handledare och 2 forskarstuderande. Dessa poster ges av praxis till doktorander då det är de som berörs och har inblick i forskarutbildningen.

 • Kvalitetsrådet

  (Ordförande i studentkåren)
  Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till rektor vad gäller kvalitetsarbetet vid Högskolan. Rådet bereder förslag till kvalitetspolicy, övergripande kvalitetsuppföljningssystem och kvalitetsutvecklingsprogram. Rådet har även ansvaret att stimulera kvalitetsutvecklingen och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan.

 • Rekryteringskommittén

  (Vice ordförande i studentkåren)
  Bereder bland annat anställningar av ny personal, lärare, docenter samt föreslår till rektor vem/vilka som bör utses till excellenta lärare. Som representant i Rektyteringskommittén får du delta och komma med viktiga synpunkter vid provföreläsningar och intervjuer.

 • Akademiråden

  (3 studentrepresentanter i vardera, i ITE är en plats öronmärkt för doktorand)
  Högskolan i Halmstad har fyra akademier; Akademin för Ekonomi, Teknik & Naturvetenskap (ETN), Akademin för Lärande, Humaniora & Samhälle (LHS), Akademin för Hälsa & Välfärd (HOV) samt Akademin för Informationsteknologi (ITE). Akademiråden fattar bland annat beslut om förslag till kurs- och utbildningsplaner, förslag till nya anställningar, förslag till intern organisation, tillsättande av examinatorer, inrättande och tillsättning av programråd och kvalitetsprogram för den egna akademin. För att sitta i akademirådet måste du vara student på berörd akademi.

 • Arbetsmiljökommittén

  (2 studentrepresentanter samt 1 doktorand)
  Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan som skall stödja högskolan i att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Den består av företrädare för arbetsgivaren, för arbetstagarna samt för studenterna. Som studentrepresentant i Arbetsmiljökommittén ingår du även i dess utskott för studenters arbetsmiljö.

 • Disciplinnämnden

  (4 studentrepresentanter; 2 ordinarie samt 2 suppleanter)
  Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som stör undervisningen, fuskar eller trakasserar lärare eller andra studerande. Dessa ärenden tas upp i Disciplinnämnden som består av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara eller ha varit ordinarie domare, en företrädare för lärarna vid högskolan och två studentrepresentanter. Ärendena som hanteras i nämnden skall stanna i nämnden, vikten av sekretess på detta område är centralt för alla inblandade.